Home  |  Current Issue  |  All Issues  |  Online Submission  |  Subscription  |  Contact Us
Article Search Advanced
Hepatobiliary Pancreat Dis Int  2007, Vol. 6 Issue (1): 52-57    DOI:
ORIGINAL ARTICLES/Liver Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Focal nodular hyperplasia of the liver in 86 patients
Ying-Hao Shen, Jia Fan, Zhi-Quan Wu, Zeng-Chen Ma, Xin-Da Zhou, Jian Zhou, Shuang-Jian Qiu, Lun-Xiu Qin, Qin-Hai Ye, Hui-Chuan Sun, Xiao-Wu Huang and Zhao-You Tang
Shanghai, China

Author Affiliations: Department of Liver Surgery & Liver Cancer Institute, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China (Shen YH, Fan J, Wu ZQ, Ma ZC, Zhou XD, Zhou J, Qiu SJ, Qin LX, Ye QH, Sun HC, Huang XW and Tang ZY)
Corresponding Author: Ying-Hao Shen, MD, Department of Liver Surgery & Liver Cancer Institute, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China (Tel: 86-21-64430165; Fax: 86-21- 64169611; Email: yinghaoshen@yahoo.com.cn)


Copyright © Official Publication of First Affiliated Hospital
Official Publication of First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
ZJICP: 05050873